Barns mobilitet och trafiksäkerhet i fokus

Barn rör sig för lite idag och genom att inspirera barn att använda aktiva skolresor, exempelvis cykla eller gå, ökar inte bara den fysiska aktiviteten utan den bidrar även till minskad miljöpåverkan, trygghet och ökad trafiksäkerhet. Detta viktiga ämne var i fokus när NTF i Jönköpings län bjöd in till regionalt seminarium i samband med förbundets årsmöte på Fjällstugan i Jönköping.

Mötet öppnades av förbundets förra ordförande, landshövding Helena Jonsson. Därefter tog styrelsens avgående ledamot Anders Samuelsson över ordet och hälsade alla välkomna till Jönköpings kommun. Anders har varit styrelseledamot i NTF Jönköpings läns sedan 2013 och är därmed en av de ledamöter som suttit längst i styrelsen. Men i samband med årets förbundsstämma tackade han för sig.

-Det har varit spännande och lärorikt att ha suttit i denna styrelse. Det har varit god ton hela vägen och jag önskar NTF all lycka till framöver, sade han.

Temat för årets stämma var barn säkerhet, trygghet och mobilitet. Särskilt inbjuden, via länk, var Stina Rutberg som är biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet. Stina och hennes kollegor har under flera år arbetet med olika projekt som ska främja barns hälsosamma mobilitet och öka antalet aktiva skolresor. Statens hälsoutredning rekommenderar att barn och unga ska röra sig aktivt minst 60 minuter per dag. Det är det endast 20 procent av dagens unga som gör berättade Stina Rutberg.

-Man lägger grunden till ett rörligt och aktivt liv redan som barn. Forskning visar att det blir svårare att börja röra sig mer aktivt, ju äldre man blir, sa hon.Tillsammans med 15 andra myndigheter och organisationer, varav NTF är en av de, har Luleå Tekniska Universitet tagit fram en främjande rekommendation för aktiva skolresor. Den riktar sig till barn, vårdshavare, skolor, trafik – och samhällsplanerare samt väghållare.

 Rekommendationen är bland annat att barn ska kunna gå till skolan redan ifrån förskoleklass. Till en början tillsammans med en vuxen, därefter med andra barn eller självständigt. Mognadsgraden att kunna gå till skolan ska inte bygga på någon särskild åldern. Idag rekommenderar många skolor att barnen får börja gå och cykla först i årskurs 4.

-Synsättet att ett barn skulle vara trafikmoget först vid 10–12 års åldern bygger på gammal forskning. Trafiksäkerhetsmässigt har det aldrig varit bättre.

 Stina betonar dock att det är ett beslut som ska fattas mellan barn och vuxen. Ett bra sätt att testa är att låta föräldrar eller annan anhörig gå tillsammans till skolan.

-Det finns rädsla hos många föräldrar att skolvägen är så farlig. Det hämnar mobiliteten och därmed risker antalet aktiva transporter minska.

 Genom att jobba med tre kärnvärden, trygghet, roligt och enkelt, hoppas Stina och hennes kollegor att arbetssättet och rekommendationen ska nå ut, först och främst till skolans värld. Föräldrar ska förstå att det är tryggt att låta barnen gå eller cykla till skolan, det ska vara roligt för barnen att gå eller cykla och till sist ska det vara enkelt för skolan att ta till sig budskapet.

Under årsmötets avslutande del tackades Anders Samuelsson av. Han är den ledamot som suttit längst i NTF Jönköpings läns styrelse. Nyligen avgick han även som ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping.

På bilden ses: Förbundets ordförande Karl-Gustav Bartoll, Daniel Kvarnström och Anders Samuelsson

Barns mobilitet och trafiksäkerhet i fokus

2023-04-03