Risk & säkerhetsbedömning av skolskjutshållplatser

En stor grupp elever åker skolskjutsar som upphandlats enbart i syfte att transportera eleverna till och från skolan. För dessa transporter upprättas så kallade skolskjutshållplatser. Till skillnad från linjetrafikens hållplatser är skolskjutshållplatserna ofta av temporär karaktär, vilket ibland medför att de inte har samma säkerhet som linjetrafikens. Säkerheten vid på- och avstigning samt elevernas vistelse vid hållplatsen bör alltid riskbedömas.

Att genomföra riskanalyser av på- och avstigningsplatser är en viktig del i eleverna säkerhet. Säkra och trygga på- och avstigningsplatser samt säkerheten för elevernas uppehåll vid hållplatsen kan vanligtvis skapas genom enkla och kostnadseffektiva lösningar. NTF har erfarenhet från att genomföra olika typer av riskanalyser för skolskjutshållplatser. Vi baserar vårt arbete i huvudsak på Trafikverkets modell - "Risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd". Våra riskanalyser genomförs alltid i flera steg. 

 

Vi har flera års erfarenhet från att genomföra riskanalyser av på- och avstigningsplatser för skolskjutsar samt utveckla enkla och effektiva lösningar för att åtgärda eventuella problem.

Det första steget är att på plats inventera den aktuella på- eller avstigningsplatsen. Om den inte anses som säker för eleverna upprättas ett åtgärdsförslag och därefter en rapport. I de fall den anses säker upprättas bara en rapport. Alla inventerade hållplatser blir dokumenterade och kan därmed ligga till grund för efterkommande säkra förläggningar av skolskjutshållplatser i liknande miljöer. 

Bedömningarna görs i en webbapplikation som bygger på Trafikverkets modell- "Risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd".

Det operativa analysarbetet är effektivt och följer en modell där även bilddokumentation av hållplatsen vanligtvis ingår. I den analys som genomförs tas hänsyn till olika situationer, väderlek, årstider, sikten, vägen, trafikintensiteten, hastigheten mm. En bedömning görs för att analysera de sammantagna riskfaktorerna. I de fall ett åtgärdsförslag upprättas utgår vi i första hand från att föreslå enkla och effektiva lösningar som medför att elevernas riskexponering elimineras. 

Vill du veta mer om tjänsten

  • Daniel Qvarnström
  • Jönköping
  • 0734-228779
  • 036-162556
  • E-post