Hastighetsmätningar för ökad trafiksäkerhet

Hastighetsefterlevnad är en av de viktigaste indikatorer som ingår i de etappmål som Trafikverket satt upp. För att uppnå målen måste alla goda krafter samverka. NTF har sedan mitten på 1980-talet genomfört hastighetsmätningar på uppdrag från både offentliga och privata organisationer. Mätningarna genomförs i huvudsak i förebyggande syfte, vilket bland annat innebär att de ligger till grund för olika typer av framtida åtgärder. För att öka kvaliteten och tillförlitligheten i de hastighetsmätningar som genomförs idag har NTF utvecklat metoder, tillvägagångssätt och tekniker. Genom att ta tillvara de erfarenheter som finns inom NTF har vi kunnat skapa säkra system som innebär att datan som används är helt tillförlitlig.

Mätningarna innebär att vi gör en nulägesanalys där hastigheter, trafikintensiteter, fordonsslag mm kan utvärderas. Vi kan genom mätningarna besvara frågor som, när på dygnet är den högsta trafikintensiteten, när på dygnet förekommer de högsta medelhastigheterna, vilken typ av fordon trafikerar den aktuella vägen och under vilka tider är tung trafik mest frekvent samt beräkning av års-dygns-trafiken (ÅDT). Med den teknik vi använder kan vi genomföra mätningar från fyra timmar upp till en vecka, fjorton dagar eller en månad och därmed få en sammanhållande statistik.

Vi kombinerar i vissa fall radar- och laserteknik bland annat för att kunna selektera nyttotrafiken från privattrafiken, genomföra fordonsidentifikationer och göra mätningar där radartekniken inte kan användas. Vi kan skräddarsy alla mätningar utifrån kundernas behov och önskemål. All mätverksamhet är mobil och kan flyttas med någon timmes varsel till olika mätplatser.

Vill du veta mer

  • Daniel Qvarnström
  • Jönköping
  • 0734-228779
  • 036-162556
  • E-post